Es publica una nova edició de la Guia Urbana de Mollet

La GuiaUrbanade Molletjaésal carrer.Enaquesta edició2018-2019compleix25anysdes del seu naixementl'any 1994.

"En el seu naixementes va pensaren el creixement ques'estavaproduinta Mollet, passantde pobleaciutat, i quecomençava aser difícil sabertotselscomerços quehi havia a lapoblació,ambla intenció queelshabitantsde Molletconeguessinaquestsestablimentsiestiguessinal diadelsnous, va sorgiraquestaguia", ens explica en  Toni, un dels seus promotors.

La sevaperiodicitatés de dosanysaproximadament, queés el període quees va estimaroportúper reflectir elscanvis que esproduïen. La Guia Urbana durant aquests25anyshareflectitaquests canvis. "Hi ha moltscomerçosnous i tambésegueixenambnosaltresmolts dels quejaestaven en aquestany", ens expliquen.

La distribucióés gratuïtai es realitzapertotselscomerços,centrescívics, centresculturals,per arribar almàximde població. El tiratgeactual és de15.000exemplars.


Edicions locals