El PSC a favor de les persones aturades

El PSC del Vallès Oriental demana a la Junta Electoral que els membres de les meses electorals siguin persones aturades de la comarca

El proper 25 de novembre, els catalans i les catalanes som cridats a les urnes en un nou gest de la democràcia. A la nostra comarca hi ha un total de 457 meses electorals. A les mateixes, tal i com marca la Llei, hi haurà un/a President/a, un/a Vicepresident/a i un/a Secretària. És a dir, hi participaran un total de 1371 persones.

Aquestes persones són escollides aleatòriament per sorteig per exercir les tasques dels membre de les meses electorals en els plens dels 43 municipis de la comarca.

Arrel de la nostra participació a les meses com a interventors/es i apoderats/des, ens hem trobat que en la majoria dels casos, aquestes persones, més enllà de fer un servei a la democràcia, veuen retallat el seu dret a gaudir del diumenge com dia festiu, i preferirien no haver de fer aquesta feina.

La comarca del Vallès Oriental té una taxa d’atur de 37.404 persones en edat de treballar, buscant feina i no en troben.

És per aquest motiu que des del PSC del Vallès Oriental hem demanat que la Junta Electoral de Zona traslladi a la Junta Electoral Central la demanda del Partit dels Socialistes de Catalunya al Vallès Oriental que els membres de les meses electorals siguin escollits d’entre les persones en atur a cadascun dels municipis de la nostra comarca, i que per això es traslladi aquesta feina a fer de manera conjunta entre els Ajuntaments de la comarca i l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya corresponent.

Edicions locals