El delegat ha presentat aquest matí al Vallès Oriental el PUOSC 2013-2016

El delegat del Govern a Barcelona, Salvador Jorba, ha presentat avui a Granollers la sessió informativa del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2013-2016, que ha organitzat el Consell Comarcal del Vallès Oriental per als alcaldes i responsable

El delegat ha explicat les línies bàsiques del Pla, i la directora del serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Esperança Albà, i el cap del Servei de Cooperació local del mateix Departament, Víctor Gurri, han atès les diferents qüestions i exemples pràctics que han plantejat alguns dels prop de quaranta assistents que van omplir la sala de plens del Consell Comarcal.  
 
Algunes intervencions han posat de manifest casuístiques molt concretes, sobretot de municipis petits, que palesen la necessitat d’obtenir finançament. Alcaldes i responsables municipals han agraït l’apropament de l’Administració de la Generalitat i el paper d’intermediació que fa la Delegació del Govern entre les diferents conselleries i el món local.           
 
El PUOSC per al període 2013-2016 compta amb una dotació inicial de 200 milions d’euros, provinents del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que es podria ampliar fins 400 milions amb les aportacions que faran les diputacions i que encara no s’han concretat. El programa PUOSC és avui l’eina més eficaç  perquè els ens locals puguin materialitzar projectes que redundin en el benestar dels ciutadans.
 
Aquest exercici de divulgació tindrà continuïtat aquesta tarda a les 16:30 hores al Consell Comarcal del Maresme.
 
Els destinataris del PUOSC són els diferents ens locals: municipis, entitats municipals descentralitzades (EMD), mancomunitats intermunicipals i comarques. Les sol•licituds s’han de presentar telemàticament, a l’adreça www.eacat.cat dins el termini que clou el pròxim 27 de febrer.
 
El Pla preveu dues línies d’ajuts: una, per a inversió i, una altra, per a reparació, manteniment i conservació. El Comitè de valoració és l’òrgan encarregat de proposar la distribució de les sol•licituds, i avalua els projectes, les al•legacions i les modificacions que es presentin.
 
Les actuacions subvencionables en la línia d’inversions poden ser les següents: obres de primer establiment i implantació de serveis públics municipals; obres de rehabilitació; ampliació d’obres i serveis; despeses de redacció de projectes executius de les actuacions seleccionades, de municipis i EMD amb població de fins a 3.000 habitants.
 
Els criteris de valoració són els següents: la naturalesa de l’obra a realitzar o del servei a prestar i la situació actual de la prestació del servei o de la infraestructura; les obres que tinguin caràcter de serveis mínims; l’impacte social i econòmic de les actuacions, com ara la creació de llocs de treball, la generació de riquesa, la incorporació de noves tecnologies i factors innovadors; la dispersió de la població; les actuacions de caràcter supramunicipal d’interès col•lectiu que transcendeixin el de la població del municipi i instrumentades mitjançant un conveni interadministratiu de cooperació.
 
Quant a la línia de reparació, manteniment i conservació, exclou com a destinatari les mancomunitats intermunicipals. La documentació justificativa per optar a aquests ajuts s’ha de presentar en el període comprés entre l’1 de juny i el 30 de setembre de cada any.

Edicions locals