El Consorci de Gallecs vol efectuar obres es època reproductora

Author 3

Les masies de Gallecs són utilitzades per diverses espècies d'ocells per niar i refugiar-se durant la nit. El període de reproducció transcorre entre el març i el juliol aproximadament. Ens hem assabentat que es volen restaurar les teulades de ca l'Ermità i ca l'Antic i que aquests treballs es volen dur a terme de manera inminent, coincidint de ple amb l'època reproductora. L'efecte d'aquesta actuació són previsibles que actuïn en dues línies generals:

- Fracàs reproductor de les parelles de diverses espècies (abandonament de postes i mort dels embrions, i mort de pollets).
- Pèrdua o canvis de distribució de les parelles nidificants al quedar-se sense forats per nidificar.

Entre les espècies afectades, cal esmentar el mussol comú Athene noctua, un rapinyaire nocturn que va tenir un declivi de més del 40% a Espanya durant la darrera dècada (Font: SEO/BirdLife). Aquesta espècie i d'altres compleixen una funció elemental dins l'ecosistema agrari, ja que depreden sobre invertebrats i petits vertebrats. Remarquem que el mussol comú i altres espècies que nien en les teulades estan protegides per la legislació, i que s'han de respectar els llocs i els períodes de reproducció.

Entenem que aquesta forma d'actuar és contrària als principis que han de regir un espai natural protegit i la seva gestió, on s'han de tenir en compte la preservació i el foment de la seva biodiversitat. Estem a favor de la restauració de les masies, però compatibilitzant això amb la biodiversitat. Al mateix temps, ens sentim de nou apartats de la gestió de l'EIN de Gallecs, atès que no se'ns consulta sobre temes que afecten o poden afectar la seva biodiversitat, i que en molts casos es podrien compatibilitzar amb la conservació i el foment de la biodiversitat.

Malgrat tot, a continuació proporcionem sol•lucions amb l'ànim de què siguin preses en consideració:

1) La instal•lació de caixes niu per les espècies reproductores que usen les teulades, per evitar la pèrdua de parelles reproductores als llocs de les actuacions.
2) No actuar en les masies fins que el període de reproducció no hagi finalitzat.

Esperem una resposta, i que en properes ocasions la forma de procedir sigui diferent. Les entitats naturalistes tenen molt que aportar i subratllem la bona predisposició per col•laborar amb les administracions en la millora de l'EIN de Gallecs.



Dani Aranda
President del DRAG

Edicions locals