Descens del fracàs escolar

Jaume Rifà

L’abandonament educatiu primerenc, un dels principals indicadors del fracàs escolar, va ser a l’any 2015 del 19,97%, segon les dades de l’enquesta de població activa facilitada per Ministeri d’Educació. És la primera vegada que en la darrere etapa aquesta taxa se situa per sota del 20%. La mateixa enquesta diu que l’abandonament des de 2011 —un percentatge en què es té en compte tant la xifra d’estudiants que no acaben l’educació obligatòria com el nombre de joves que, fins i tot havent-se graduat en l’ESO, opten per no seguir estudis postobligatòris— ha registrat un descens del 6,35%. Amb aquest descens s’acosta a l’objectiu marcat per la Unió Europea per a l’any 2020 i que fixa pel país una taxa d’abandonament escolar precoç com a molt del 15%.

 


Ara bé, el document no esmenta que degut a l’alta taxa d’atur juvenil dels últims anys (amb puntes que afectaven fins al 51% dels joves) ha contribuït a fer que moltes persones jovenalles prolonguessin els seus estudis per obtenir millor currículum i més possibilitats alhora de cercar un lloc de treball. En anys de bonança econòmica, l’abandonament escolar prematur al país va arribar a ser d’un de cada tres estudiants, però els darrers anys s’ha produït un retorn sostingut dels joves al sistema educatiu propiciat per les poques possibilitats i mancances que ofereix el mercat laboral.

 


A Catalunya va acabar el tercer trimestre de l’any 2015 amb una taxa del 19,7% d’abandonament prematur, quan el 2009 aquest percentatge era del 31,9%. Sembla ser que un dels factors que han contribuït al descens d’aquesta taxa ha sigut la posada en marxa de la formació professional (FP) dual, que combina els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i al centre de formació, encara que en l’actualitat, només el 4% dels estudiants que cursen cicles formatius fan FP dual, percentatge per altra volta molt minse per atribuir-la-hi directament el descens de l’abandonament educatiu primerenc. És lloable el descens del fracàs escolar, però manca molta feina per fer i noves idees per arribar a la cota marcada per la Unió Europea per l’any 2020.

 

Edicions locals