Formació Professional Dual

Jaume Rifà

Un dels aspectes més importants que aporta la FP Dual amb respecte a la FP tradicional és la referència directa que l’alumne té amb el treball productiu dins dels sector de la família professional corresponent. L’estudiant transita per totes les fases per les quals passa qualsevol treballador abans d’incorporar-se a un lloc de treball. L’estada a l’empresa, permet obtenir més experiència laboral i integrar-se més i millor en el seu sector productiu, tot plegat ajuda i molt que la modalitat dual incrementa les possibilitats de l’inserció al món del treball.

 

En el terreny laboral, la FP Dual es formalitza mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge. Els contractes poden tenir una durada d’un a tres anys, i poden accedir-hi joves de 16 a 30 anys que no tinguin qualificació professional, encara que el límit d’edat màxim no s’aplica en persones discapacitades o en risc d’exclusió social. El sou mai podrà ser inferior al salari interprofessional amb proporció al treball efectiu, i aquest no podrà excedir del 75%  durant el primer any i del 85% el segon i tercer perquè es pugui comptabilitzar con a període de formació teòrica.

 

L’estudiant que vulgui participar en un projecte de FP Dual ha de saber que accedeix a un sector d’ensenyament amb condicions diferents, que la distribució temporal de l’activitat formativa en el centre i en l’empresa pot fer variar la duració del cicle, que hi ha uns criteris de selecció per ocupar els possibles llocs formatius i que tindrà un tutor en el centre de FP i un altre tutor a l’empresa durant tot el procés formatiu, així mateix té l’obligació de complir el calendari, la jornada i l’horari establert en el projecte en concret. Actualment les especialitats o les famílies professionals que compten amb més projectes de FP Dual són la de Fabricació Mecànica, la d’Electricitat i Electrònica i la d’Instal·lació i Manteniment, totes tres del sector industrial. La FP Dual ha augmentat força i és una alternativa a l’alça per adaptar-se al nou format de la millora del treball en el món laboral.

Edicions locals