Saldar deutes amb treballs comunitaris

Redacció

Donada l’actual situació econòmica i social, algunes persones o famílies no poden afrontar el pagament dels deutes municipals per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l’abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals.

 


Les administracions locals, en l’exercici de la potestat sancionadora reconeguda a l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, ostenten la competència de substituir determinats deutes municipals per l’execució o desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat.

 


En el passat Ple, Convergència va presentar una moció, aprovada per unanimitat, en la que es proposava donar una alternativa a les persones que es puguin trobar en aquesta situació, mitjançant el desenvolupament d’una ordenança reguladora per permetre saldar deutes municipals amb serveis comunitaris. El desenvolupament d’aquesta ordenança pretén oferir, amb total respecte als principis i a les garanties del procediment regulades amb caràcter general per a les Administracions Públiques, un mecanisme alternatiu que permeti substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat. Això implicarà poder fer front a un deute municipal amb una prestació personal d’interès col·lectiu, quan la prestació patrimonial no fos possible realitzar-la amb diners.

 


Aquesta opció només serà d’aplicació a les persones empadronades al municipi, que no puguin fer front al pagament d’algun deute municipal, previ informe tècnic favorable i seguiment dels Serveis Socials. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de l’ordenança les persones jurídiques o empreses.

 


Davant d’aquesta realitat i aquestes dificultats que pateixen algunes persones no podem tancar els ulls des de l’àmbit municipal. No podem permetre que els deutes de persones i famílies amb l’Ajuntament es converteixin en un obstacle insalvable que generi un neguit constant i insuperable. La nostra obligació és trobar solucions i alternatives que facilitin a les persones el compliment de les seves obligacions amb les administracions, quan no els hi és possible fer-ho de la manera habitual.

 

Edicions locals