Recolçament al Grup de treball ‘Que no pase mas’

Redacció

La Llei 39/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, estableix un sistema objectiu de baremació per a la fixació de les indemnitzacions com a conseqüència de la responsabilitat civil en què s'incorre amb motiu de la circulació de vehicles de motor que s'ha aplicat tradicionalment a supòsits d'indemnitzacions derivades de responsabilitat civil mèdica o sanitària.

 


No obstant això, sens perjudici de reconèixer la importància del barem com a criteri per a fixar indemnitzacions en l'àmbit sanitari, la veritat és que no ha resultat suficient.

 


Per això, el Govern d'Espanya ha treballat actualment a la fixació d'un sistema de barem objectiu que, de manera similar al previst per accidents de circulació, serveixi per a la determinació d'indemnitzacions per danys derivats d'activitats en l'àmbit sanitari, per tal de contribuir a una major seguretat jurídica, transparència, agilitat i reducció de la litigiositat i es va aprovar la nova Llei 35/2015, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació que ha entrat en vigor el gener d'aquest any.

 


Aquest nou barem regula les indemnitzacions per accidents de trànsit i, en conseqüència, les compensacions per les negligències mèdiques elevant les quanties fins al doble, en cas de mort, i el 35% a les grans lesions.

 


Així les morts derivades d'una negligència i els grans lesionats són els que més veuran incrementades les indemnitzacions enfront dels danys menors.

 


No obstant això, a més s'introdueixen noves figures i conceptes que milloraran les demandes dels afectats, com el cas del beneficiari persona propera, el concepte  de dany moral complementari, el lucre cessant, etc...

 


És cert que podem millorar, que podem seguir avançant, però també és cert que això s'ha de plantejar al Congrés dels Diputats.

 


Per això hem defensat la moció que es va presentar al Ple d’aquest mes, encaminada a debatre aquestes peticions al Congrès dels Diputats i al Parlament de Catalunya,esperant i desitjant,que no defensem aquí a la nostra ciutat una cosa, i després no fem res on realment podem fer-ho, que és al Congrés dels Diputats.

 

Edicions locals