Per una economia circular

Síndic Personer de Mollet del Vallès

En poques paraules, l’economia circular és un model de producció i consum orientat a reduir, reutilitzar i aprofitar al màxim les matèries primeres i els recursos, reduir els residus al mínim possible i, per tant, millorar el medi ambient. Es basa las idea de compartir, llogar, reutilitzar, reparar i reciclar productes i materials existents tantes vegades com es pugui, per generar valor i allargar el cicle de vida d’aquests productes.

En conjunt, els països de la Unió Europea generen més de 2.500 milions de tones de residus cada any. Per fer-nos una idea del que representa aquest volum, només cal pensar que per al transport d’aquests residus caldria omplir fins a dalt més 600 milions de camions. Amb l’economia circular es tracta de reduir aquest volum tan com es pugui, substituint el model de gestió de residus tradicional per un altre més efectiu basat, entre altres, en el reaprofitament de materials.

Per avançar en el camí que proposa el model circular caldrà acabar amb pràctiques com la obsolescència programada, que consisteix en escurçar de forma intencionada la vida dels productes perquè calgui canviar-los per uns de nous. Aquesta manera de fer està tan integrada en les nostres vides que ens passa gairebé desapercebuda, no pas als fabricants que la tenen molt present en el disseny dels seus aparells i dispositius, ja que la seva estratègia consisteix en que la cadena “comprar-usar-llençar-comprar” giri tan de pressa com sigui possible.

Tornant al tema principal, el Parlament Europeu disposa d’un pla d’acció sobre economia circular amb mesures per avançar cap a una societat neutra en carboni, sostenible i completament circular l’any 2050. El pla inclou un seguit de propostes sobre el disseny de productes més sostenibles, la reducció de residus i l’apoderament de la ciutadania (per exemple, el “dret a reparar”), amb especial atenció als sectors intensius en recursos (electrònica, plàstics, tèxtils o construcció). Per fer palesa la necessitat d’assolir aquests objectius n’hi ha prou amb aquesta dada: cada ciutadà català genera més de 500 quilos de brossa a l’any.

Més a prop nostre, l’associació Àmbit B-30, l’objecte de la qual consisteix a desenvolupar una estratègia industrial i tecnològica conjunta en el territori de la B30, ha fet públiques recentment les conclusions d’un estudi per promoure l’economia circular dins de la seva àrea d’influència, en el que s’identifiquen diversos sectors amb elevat potencial de millora, com són els dels envasos, el metall i la química.

Totes aquestes iniciatives al voltant de l’anomenada economia circular haurien de servir, a mitjà i llarg termini, per proporcionar als consumidors productes de més llarga durada, estalvi de diners i una millor qualitat de vida. Per fer-ho possible, caldrà potenciar la col·laboració entre les empreses i d’aquestes amb l’Administració, responsable de la regulació de l’economia circular i de la creació d’estímuls per a empreses i consumidors. Caldrà que la conscienciació “verda” de proveïdors, clients i administracions avanci de pressa perquè la crisi climàtica no té aturador.

Edicions locals